Bezirk Augsburg

METRO, 15.06.2021

METRO, 15.06.2021

Streik bei METRO, Neu-Ulm ver.di Streik bei METRO, Neu-Ulm
Streik bei METRO, Neu-Ulm ver.di Streik bei METRO, Neu-Ulm
Streik bei METRO, Neu-Ulm ver.di Streik bei METRO, Neu-Ulm
Streik bei METRO, Neu-Ulm ver.di Streik bei METRO, Neu-Ulm
Streik bei METRO, Neu-Ulm ver.di Streik bei METRO, Neu-Ulm
Streik bei METRO, Neu-Ulm ver.di Streik bei METRO, Neu-Ulm
Streik bei METRO, Neu-Ulm ver.di Streik bei METRO, Neu-Ulm
Streik bei METRO, Neu-Ulm ver.di Streik bei METRO, Neu-Ulm